Back to top

Ban Huynh Trưởng

Cố Vấn Giáo Hạnh:
Sư Cô Thích Nữ Hiếu Liên
Cố Vấn:
Tâm Nhân – Nguyễn Thị Cúc
Gia Trưởng:
Thiện Trí – Võ Ngọc Hân
Liên Đoàn Trưởng:
Trí Quang – Trần Trọng Trường
Liên Đoàn Phó Nữ:
Diệu Lan – Dương Trịnh Đan Khanh
Liên Đoàn Phó Nam:
Đức Phổ – Lâm Quốc Nam
Thư Ký:
Nguyên Từ Phong – Bùi Phương Yên
Thủ Quỹ:
Diệu Sang – Nguyễn Ngọc Thanh